Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Heves Vármegye

Intézményi jogviszony keletkezése:

Az intézményi jogviszony határozott, vagy határozatlan időre létesíthető:

- gyermekvédelmi gondoskodásban lévő kiskorú esetében – gyámhivatali beutaló határozat alapján, kiskorú, ill. az intézményi ellátást korábban igénybevevő nagykorú esetében – megállapodás alapján.
- A különleges gyermekotthon, a gyámhivatali határozat alapján, a kórházzal/gyermekjóléti szolgálattal, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központtal szükség szerinti konzultációt követően azonnali elhelyezést biztosít a rászoruló/veszélyeztetett csecsemő/kisgyermek számára.
- A fogyatékosok otthona férőhelyein az elhelyezés előzetes egyeztetést követő gyámhivatali határozat alapján vagy a törvényes képviselő által benyújtott kérelem alapján a férőhelyek függvényében történik.
- A fogyatékos otthoni férőhelyre enyhe értelmi fogyatékos gyermeket csak különleges esetben lehet felvenni. Otthonában veszélyeztetett gyermek az, akinek elhelyezése más ellátási formában nem lehetséges.
- Kiskorú elhelyezéséhez a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának, nagykorú elhelyezéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szükséges.
- Soron kívüli elhelyezésről az intézmény vezetője dönt. Soron kívüli elhelyezésnek minősül az az eset, amikor az igénybevevő:
- önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
- a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
- szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
- kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

Az intézményvezető a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi.  A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

  -  a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
  -  a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
  -  a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
  -  a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
  -  kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
  -  a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
  -  soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és
  -  az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező.

Az intézményvezető a szolgáltatás megkezdésekor nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:

    az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
    az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
    a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,
    bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.

Az előgondozás keretében az előgondozást végző személy (intézményvezető vagy az általa megbízott személy) a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Ezen kívül az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről. Ennek során előgondozást végző személy átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról is.

Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

Nyilvántartásba vétel (a Kérelem benyújtását követően):

   - Nyilvántartásba vétel
   - Előgondozás (Nappali ellátás esetén nincs előgondozás).
   - Értesítés a férőhely elfoglalhatóságáról
   - Megállapodás megkötése
   - A férőhely elfoglalása.

Az elhelyezéshez szükséges iratok:

(A letölthető nyomtatványokat a dokumentum végén találják!)

  -  Kérelem formanyomtatvány
  -  Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság vagy Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye
  -  Születési anyakönyvi kivonat
  -  Személyazonosító igazolvány
  -  Lakcímkártya
  -  TAJ kártya
  -  Közgyógyellátási igazolvány
  -  Orvosi dokumentáció (oltási könyv, zárójelentések)
  -  Iskolai dokumentáció
  -  Igazolás az igénybevevő pénzbeli ellátásáról/ellátásairól.

Az ellátás igénybevételekor a szociális munkatárs átadja a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend  egy példányát, tájékoztatja a törvényes képviselőt a személyi térítési díj, valamint zsebpénz/költőpénz összegéről és ennek fizetési módjáról, a tájékoztatás megtörténtét írásban rögzítik. A törvényes képviselő a megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik az ellátott közszerepeltetését illetően. 

A gondozottak felvétele alkalmával, a behozott használati és tartós fogyasztási cikkekről, készpénzről, takarékbetétkönyvről átadás-átvételi elismervény készül.

A felvételt követően az ellátott adatait az országos adatbázisban, un. TAJ alapú nyilvántartásban (KENYSZI) rögzítjük.

Letölthető dokumentumok:

Kérelem otthont nyújtó ellátás igénybevételéhez

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-harmonia.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.