ESEMÉNYNAPTÁR

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szgyf_banner.jpg

Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény

Intézményi jogviszony keletkezése:

Az intézményi jogviszony határozott, vagy határozatlan időre létesíthető:

 • gyermekvédelmi gondoskodásban lévő kiskorú esetében – gyámhivatali beutaló határozat alapján, kiskorú, ill. az intézményi ellátást korábban igénybevevő nagykorú esetében – megállapodás alapján.
 • A különleges gyermekotthon, a gyámhivatali határozat alapján, a kórházzal/gyermekjóléti szolgálattal, a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központtal szükség szerinti konzultációt követően azonnali elhelyezést biztosít a rászoruló/veszélyeztetett csecsemő/kisgyermek számára.
 • A fogyatékosok otthona férőhelyein az elhelyezés előzetes egyeztetést követő gyámhivatali határozat alapján vagy a törvényes képviselő által benyújtott kérelem alapján a férőhelyek függvényében történik.
 • A fogyatékos otthoni férőhelyre enyhe értelmi fogyatékos gyermeket csak különleges esetben lehet felvenni. Otthonában veszélyeztetett gyermek az, akinek elhelyezése más ellátási formában nem lehetséges.
 • Kiskorú elhelyezéséhez a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának, nagykorú elhelyezéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szükséges.
 • Soron kívüli elhelyezésről az intézmény vezetője dönt. Soron kívüli elhelyezésnek minősül az az eset, amikor az igénybevevő:
  • önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg,
  • a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,
  • szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,
  • kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.

A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a jogosultak elhelyezési sorrendjéről.

Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.

Az intézményvezető a szolgáltatásra vonatkozó igényt érkezésének napján nyilvántartásba veszi.  A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
 • a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,
 • a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat,
 • a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat,
 • kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
 • a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
 • soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és
 • az előgondozás lefolytatásának időpontja, ha annak elvégzése kötelező.

Az intézményvezető a szolgáltatás megkezdésekor nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:

 • az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
 • az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka,
 • a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok,
 • bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.

Az előgondozás keretében az előgondozást végző személy (intézményvezető vagy az általa megbízott személy) a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Ezen kívül az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről. Ennek során előgondozást végző személy átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról is.

Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

Nyilvántartásba vétel (a Kérelem benyújtását követően):

 • Nyilvántartásba vétel
 • Előgondozás (Nappali ellátás esetén nincs előgondozás).
 • Értesítés a férőhely elfoglalhatóságáról
 • Megállapodás megkötése
 • A férőhely elfoglalása.

Az elhelyezéshez szükséges iratok:

(A letölthető nyomtatványokat a dokumentum végén találják!)

 • Kérelem formanyomtatvány
 • Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság vagy Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Személyazonosító igazolvány
 • Lakcímkártya
 • TAJ kártya
 • Közgyógyellátási igazolvány
 • Orvosi dokumentáció (oltási könyv, zárójelentések)
 • Iskolai dokumentáció
 • Igazolás az igénybevevő pénzbeli ellátásáról/ellátásairól.

Az ellátás igénybevételekor a szociális munkatárs átadja a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend  egy példányát, tájékoztatja a törvényes képviselőt a személyi térítési díj, valamint zsebpénz/költőpénz összegéről és ennek fizetési módjáról, a tájékoztatás megtörténtét írásban rögzítik. A törvényes képviselő a megállapodás aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik az ellátott közszerepeltetését illetően. 

A gondozottak felvétele alkalmával, a behozott használati és tartós fogyasztási cikkekről, készpénzről, takarékbetétkönyvről átadás-átvételi elismervény készül.

A felvételt követően az ellátott adatait az országos adatbázisban, un. TAJ alapú nyilvántartásban (KENYSZI) rögzítjük.

Egri Idősek Otthona: 

„Kérelem” - letölthető a dokumentum végén - nyomtatvány kitöltése után székhelyre (Eger, Szalapart u. 84.)  történő eljuttatása után regisztráljuk az igénylőt, a kérelem iktatásra kerül. A kérelem beérkezését követően, telefonon történő időpont egyeztetésnek megfelelően, az előgondozást végző team tagjai meglátogatják a tartózkodási helyén az idős jelentkezőt. Az előgondozás során meggyőződünk egészségi állapotáról, szociális körülményeiről és megállapítást nyer a gondozási szükséglet, melyről levélben értesítést kap az igénylő.

Az előgondozás során a kérelmező tájékoztatást kap az intézménnyel kapcsolatos tudnivalókról és átnyújtjuk a megállapodás és a házirend rövidített változatát (melyek a honlapról letölthetők), tanulmányozás céljából.

Amennyiben a szóban forgó egyén esetében nem állapítható meg a napi négy óránál magasabb gondozás és az egyéb feltételeknek sem felel meg, a házi segítségnyújtás keretein belül lehetséges további ellátása.

A gondozási szükséglet vizsgálat lebonyolítása után, kérelmezőnk felkerül az intézményi bekerülésre várakozók listájára. A tényleges bekerülés a listára kerülés sorrendjének, az éppen megürült férőhelynek (ffi, vagy nő) és az illetékessel történő egyeztetés figyelembevételével történik.

Az igénylő kérheti a soron kívüli elhelyezését, egészségi állapotára való tekintettel, amit orvosi igazolással kell alátámasztani. A soronkívüliségben a bekerülést a legrászorultabb állapota határozza meg, az intézményvezető dönti el.

A beköltözés napjáról helykijelölő értesítésben tájékoztatjuk az igénylőket.

A beköltözés napján megállapodást kötünk az ellátottal, melyben nyilatkoznia kell többek között a majdani temettetője személyéről is.


Parádi Idősek Otthona:

Az otthonba történő beköltözés folyamata:

Az otthonba jelenleg Heves megyei állandó lakosok elhelyezésére van lehetőségünk, a megyén kívülről érkező kérelmeket nem tudjuk kielégíteni. Nem fogadunk az intézetbe szenvedély-, pszichiátriai megbetegedésben szenvedő lakosokat, és nem fogadunk fogyatékos személyeket sem, de amennyiben az elhelyezésre vonatkozó kérelmüket mégis hozzánk nyújtják be, segítünk, hogy a kérelem a megfelelő intézményhez legyen továbbítva. Az otthonba történő beköltözéshez szükséges formanyomtatvány kitöltésével – megtalálható az intézet honlapján www.idosekotthonaparad.hu, a dokumentumok menüpont alatt „kérelem” címmel –, vagy letölthető ezen dokumentum végén - és az intézményhez történő továbbítással indítható el az intézményi elhelyezésre vonatkozó ügyintézés. A kitöltött és aláírt /a kérelmezőnek kell aláírni / formanyomtatványt személyesen, elektronikus úton /szkennelve/, vagy postai úton is eljuttathatja az intézmény címére az elhelyezést kezdeményező idős ember, illetve az általa megbízott személy. A kérelem beérkezéséről tájékoztatjuk az elhelyezést kérő idős embert, egyúttal egy személyes találkozót kezdeményezünk (előgondozás) melynek során az intézmény kijelölt kollégája a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében tájékozódik az igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre és tájékozatja a szolgáltatáselemeiről, feltételeiről, térítési díjáról.

Az előgondozás célja:

a) az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,

b) a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,

c) annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint

szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra.

d) a kérelmező tájékoztatása a gondozási szükséglet megállapításának folyamatáról, illetve segítség nyújtás a szükséges dokumentumok beszerzésében, összeállításában.Az előgondozás során tájékoztatni kell az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényesképviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj ésegyéb fizetési kötelezettség mértékéről.

Az előgondozást végző kollégánk az intézményi elhelyezésre irányuló kérelem beérkezését követően a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint az ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző kollégánk más, az állapotnak megfelelő ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot. Az előgondozást végző személy megállapításait a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 2. számú melléklet szerinti előgondozási adatlapon rögzíti.

Az előgondozás során az előgondozást végző személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot

 • az igénybe vevő szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel,
 • az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra, a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett,
 • az igénybe vevő háziorvosával, kezelőorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó adatok megismerése céljából,
 • a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvőképességre vonatkozó adatok megismerése végett, az ellátást igénybe vevő törvényes képviselőjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival.

Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához. Soron kívüli elhelyezési igény esetén, a kérelem benyújtását követően a lehető legrövidebb időn belül végezzük el az előgondozást.

Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa - amennyiben erre mód van - előzetesen vizsgálja meg az ellátást igénybe vevőt, vagy az intézményvezető kezdeményezi a kérelemben rögzítettek felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés - az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes - szakorvosától.

Gondozási szükséglet vizsgálata

Az előgondozás elvégzése során az intézmény kollégája megvizsgálja az elhelyezést kérő idős személy napi gondozási szükségletét. A napi gondozási szükségletet órában határozzuk meg egy adott táblázat segítségével, melyben különböző funkciókat vizsgálunk, például: az önkiszolgálási és önellátási képességet, a mozgásfunkciókat, a mentális és érzékszervi funkciókat, az egészségügyi ellátásra vonatkozó igényeket, a felügyeleti igényeket, és a kérelmező szociális körülményeit. A vizsgált funkciók különböző mértékű károsodásához, illetve a funkció sérülésének súlyosságához egy – egy pontszámot rendelünk. Az összpontszám alapján határozzuk meg a gondozási szükséglet órában kifejezett mértékét. Idősek otthonába történő bekerüléshez, a napi gondozási igény meg kell, hogy haladja a négy órát. Amennyiben a napi négy órás gondozási szükséglet megállapításra kerül, az erre vonatkozó igazolást és az értékelő lapot postai úton küldjük meg az érintetteknek. Amennyiben kevesebb, mint napi négy órás gondozási szükséglet kerül megállapításra, a kérelmet el kell utasítanunk, de javaslatot teszünk a megfelelő szolgáltatás igénybevételére, és segítséget nyújtunk az adott szolgáltatással történő kapcsolatfelvételben. Elutasítás esetén Intézményünk fenntartójához /Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltsége, 3300 Eger, Kossuth út 9.sz/ 8 napon belül jogorvoslatért lehet fordulni. A jogosultságot megállapító, kedvező döntést követően, az elhelyezés pontos időpontjának a meghatározása céljából az intézmény külön értesítést küld az állampolgárnak.


Letölthető dokumentumok:

(megnyitható/letölthető a szöveg mögötti ikonra kattintva!)

 Kérelem elhelyezéshez (Egri Idősek Otthonába): Adobe PDF Document icon

Kérelem elhelyezéshez (Parádi Idősek Otthonába): Adobe PDF Document icon

Kérelem otthont nyújtó ellátás igénybevételéhez: Adobe PDF Document icon

Szakvélemény: Adobe PDF Document icon

  Értékelő adatlap: Adobe PDF Document icon